Close

Tjenester

Vi utfører oppdrag for private, offentlige og profesjonelle utbyggere innenfor følgende områder:

Tomter
Utgraving av tomter, inkludert sprengning og massetransport. Alt fra større boligfelt og næringstomter, til mindre tilbygg og garasjer.
Vann- og avløpsanlegg
Graving av grøfter og legging av rør til nytt vann- og avløpsanlegg. Utfører også rehabilitering av eksisterende VA-anlegg og etablering av overvannssystem.
Vei og parkeringsplasser
Veibygging og asfaltering av høyt trafikkerte veier, etablering av gårdsplass og parkeringsarealer
Masseforflytning
Transport av alle typer masser til godkjent mottak.
Støttemurer
Oppføring av støttemurer i naturstein og betongstein.
Drenering
Dreneringsarbeid rundt alle typer bygg.
Grøntanlegg
Etablering av hager og parkanlegg.
Sprengning
Sprengning-, pigging- og fjellsikringsarbeid.
Riving
Riving av bygninger og mindre konstruksjoner.
Brøyting
Brøyting og strøing av veier og parkeringsplasser